Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Ecolog Deutschland GmbH

1. Algemene bepalingen

De website https://brusselsairport.ecocare.center/ („Website“) wordt ter beschikking gesteld door Ecolog Deutschland GmbH („Ecolog“), die de laboratoriumanalyse van een infectie met het SARS-CoV-2-virus („coronavirus“) („test“) op de luchthaven Brussel aanbiedt.

De volgende Algemene Voorwaarden gelden voor de test van monsters (uitstrijkjes) die op het teststation van Ecolog op de luchthaven Brussel worden genomen.

2. Sluiting van het contract

Het contract voor de uitvoering van de door u geselecteerde test wordt gesloten door middel van een bindend aanbod door Ecolog op de Website dat u hebt geaccepteerd door op de knop “Order plaatsen en betalen” te klikken. Ecolog zal dan de afsluiting van het contract bevestigen door een e-mail aan het door u in de loop van de bestelprocedure aangegeven e-mailadres te sturen.

3. Wettelijk herroepingsrecht

3.1 Als u een test via de website boekt, hebt u volgens de wet een herroepingsrecht.

Informatie over herroepingsrecht

Herroepingsrecht

U hebt het recht binnen veertien dagen zonder opgave van redenen dit contract te herroepen.

De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag van de afsluiting van het contract.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Ecolog Deutschland GmbH, In der Steele 14, 40599 Düsseldorf, Duitsland, e-mail: brussels@ecocare.center, telefoon: +32 (0) 78 48 58 26) door middel van een eenduidige verklaring (bijvoorbeeld een per post verzonden brief, fax of e-mail) in kennis stellen over uw besluit dit contract te herroepen. U kunt hiervoor het herroepingsformulier in de bijlage gebruiken, dit is echter niet verplicht.

Om aan de herroepingstermijn te voldoen, volstaat het de mededeling over de uitoefening van het herroepingsrecht voor het verstrijken van de herroepingstermijn te verzenden.

Gevolgen van de herroeping

Als u dit contract herroept, moeten wij alle betalingen die wij van u hebben ontvangen onmiddellijk en uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop wij uw mededeling over uw herroeping van dit contract hebben ontvangen, aan u terugstorten, inclusief de bezorgkosten (met uitzondering van de bijkomende kosten die ontstaan doordat u een andere soort van bezorging dan de door ons aangeboden, voordelige standaard bezorging hebt gekozen). Voor deze terugstorting maken wij gebruik van hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij met u uitdrukkelijk iets anders is overeengekomen. In geen geval zullen wij u voor deze terugstorting kosten in rekening brengen. Indien u ons hebt verzocht tijdens de herroepingstermijn met het leveren van de service te beginnen, dient u ons een bedrag te betalen dat in een redelijke verhouding staat tot het deel van de service dat tot het tijdstip waarop u ons over uw uitoefening van het herroepingsrecht in kennis hebt gesteld reeds was geleverd, in evenredige verhouding tot de totale omvang van de in het contract overeengekomen service.

3.2 Herroepingsformulier

Herroepingsformulier

(Als u het contract wilt herroepen, vul dan a.u.b. dit formulier in en stuur het aan ons terug.)

 • Aan Ecolog Deutschland GmbH, In der Steele 14, 40599 Düsseldorf, Duitsland, e-mail: info@ecolog-international.com:
 • Hiermee herroep(en) ik/wij (*) het door mij/ons (*) afgesloten contract over de aankoop van de volgende goederen (*)/de levering van de volgende service (*):
 • Besteld op (*)/ontvangen op (*)
 • Naam/namen van de klant(en)
 • Adres van de klant(en)
 • E-mail van de klant(en)
 • Bankrekening van de klant(en)
 • Handtekening van de klant(en) (alleen bij mededeling op papier)
 • Datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

3.3 De klant heeft het recht om zijn contract binnen veertien (14) dagen zonder opgaaf van redenen te annuleren, in welk geval de klant het volledige bedrag van de testprijs zal worden terugbetaald.

Na het verstrijken van de bovengenoemde annuleringsperiode zijn de annuleringsvoorwaarden van Ecolog als volgt:

 • 50% van de testprijs blijft behouden:
  • Na 14 dagen vanaf de datum van het boeken van de afspraak en voorafgaand aan het uitvoeren van de test; en
 • 100% van de testprijs blijft behouden:
  • Als de test niet binnen 3 maanden na het boeken van de afspraak is uitgevoerd en de klant deze niet binnen deze tijd heeft geannuleerd.

4. Betalingen

U gaat ermee akkoord dat u mogelijke door ons aan u verschuldigde (terug-)betalingen in elektronische vorm (en niet in contanten) zult ontvangen. Uw potentiële recht om een terugstorting na een herroeping via hetzelfde betaalmiddel als het door u voor de oorspronkelijke transactie gebruikte betaalmiddel te ontvangen, blijft hierdoor onverlet (zie het bovenstaande artikel 3.1).

5. Aansprakelijkheid

5.1 Ecolog is onbeperkt aansprakelijk voor door opzet of nalatigheid van de onderneming zelf of haar subcontractors veroorzaakte schade die resulteert uit schade aan het leven, het lichaam of de gezondheid. Ecolog is tevens onbeperkt aansprakelijk voor overige schade die ontstaat door een opzettelijke of grof nalatig plichtsverzuim van haar kant of van haar subcontractors.

5.2 Voor materiële en vermogensschade die ontstaat door een eenvoudige nalatigheid t.o.v. wezenlijke contractuele verplichtingen door Ecolog, is de aansprakelijkheid beperkt op de bij afsluiting van het contract te voorziene en voor het contract typische schade; wezenlij-ke contractuele verplichtingen zijn verplichtingen die bepalend zijn voor de inhoud van het contract en waarvan de klant de nakoming mag verwachten.

5.3 In andere gevallen is aansprakelijkheid uitgesloten.

5.4 Voor zover de aansprakelijkheid van Ecolog is beperkt of uitgesloten, gelden de beperkin-gen of uitsluitingen ook voor de persoonlijke aansprakelijkheid van haar medewerkers, wettelijke vertegenwoordigers en subcontractors.

5.5 De in deze bepaling 5 omschreven aansprakelijkheidsbeperkingen en -uitsluitingen laten de aansprakelijkheid volgens de dwingende wettelijke voorschriften van de productaan-sprakelijkheidswet met betrekking tot het arglistige verzwijgen van een gebrek en de ga-rantie onverlet.

5.6 Ecolog geeft uitdrukkelijk geen garantie dat de analyse van uw uitstrijkje tot een bepaalde datum en een bepaald tijdstip zal worden uitgevoerd en/of dat het testresultaat tot een be-paalde datum/een bepaald tijdstip beschikbaar zal zijn. De aangegeven termijnen op onze website zijn – zoals is aangegeven – slechts gebaseerd op ervaring. In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat een test niet het juiste resultaat oplevert. Testprocedures op basis van een uitstrijkje, zoals deze ook door Ecolog worden gebruikt, kunnen infecties met het coronavirus uitsluitend aantonen als op het slijmvlies een voldoende hoeveelheid viruscel-len aanwezig is en de incubatietijd is bereikt.

Vooral omdat een monster altijd alleen materiaal van een bepaald tijdstip bevat, kan een test eerst positief uitvallen en een daaropvolgende test negatief. Ecolog voert de tests uit op basis van de wetenschappelijke en analytische stand van de techniek, kan echter geen garantie geven dat de omschreven gevallen niet optreden. De vorige alinea’s 5.1.-5.5 blij-ven van deze alinea 5.6 onverlet.

6. Slotbepalingen

6.1 Ecolog is verplicht u ervan op de hoogte te stellen dat met betrekking tot de zogenaamde onlinegeschillenbeslechting door de Europese Commissie een hiervoor bestemd onlineplatform beschikbaar wordt gesteld. Dit platform kunt u oproepen via de volgende link: https://ec.europa.eu/consumers/odr/. In dit verband zijn wij bovendien verplicht u ons e-mailadres mee te delen. Ons e-mailadres is: info@ecolog-international.com.

6.2 Ecolog doet steeds haar best om meningsverschillen met de klant m.b.t. bestaande contracten in onderlinge overeenstemming op te lossen. Wij willen u er echter op wijzen dat Ecolog niet verplicht is tot deelname aan een arbitrageprocedure voor consumenten (conform Verbraucherstreitbeilegungsgesetz (VSBG)) en dat wij een deelname aan een dergelijke procedure helaas ook niet aanbieden.